Вариант 1. А1. Разложите на множители . 1) 2) 3) 4) А2. Разложите на множители . 1) 2) 3) 4)

Вариант 1.  А1. Преобразуйте в многочлен стандартного вида . 1) 2) 3) 4) А2. Запишите в виде квадрата двучлена  . 1) 2) 3) 4)